جان بولتون از کاخ سفید اخراج می شود!؟

بدون تردید یکی از جنگ طلب ترین سیاست مداران آمریکایی در دو دهه گذشته جان بولتون مشاور امنیت ملی دولت کنونی آمریکا است که می توان آن را ضد ایرانی ترین دولتمرد آمریکا قلمداد کرد. در همین رابطه، بولتون هم اکنون یکی از پایه های اصلی تصمیم سازی آمریکا در عرصه سیاست خارجی است که پروژه فشار حداکثری علیه ایران را پیش می برد.