چرا مردم از اصولگرایی و اصلاح‌طلبی زده شده‌اند؟


اینکه مردم از اصولگرایی و اصلاح طلبی، اعتدالیون و اعتدالی ها، تندروها و تندروی ها، سنتی ها و «تکرارها» خسته شده اند را باید تنها در عملکرد بجای مانده از آنها جست و جو کرد. مردمی که انتظار دارند وقتی کشوری 8 درصد منابع جهان را در اختیار دارد و یک درصد جمعیت دنیا را، به همان اندازه از این مواهب خدادادی برخوردار بشوند و تنها عده ای خاص که متشکل از بخشی از خانواده ها هستند، برخوردار نباشند و دیگران غیر برخوردار.